İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İşletmelerin içinde bulunduğu yoğun rekabet koşulları, yüksek performansla çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Faaliyetlerin oluşturulması ve sürdürülmesi için gerekli finansal kaynakların bulunması ve kullanılması, geleceğe dönük yeni ürün tasarımlarının oluşturulması, yeni teknoloji ihtiyacının belirlenip uygulanması, ürünlerin pazarlanmasında yeni yöntemlerin bulunması gibi işlevlerin tümü işletmenin sahip olduğu insan kaynağı tarafından gerçekleştirilir.

İşletmelerde, en alt kademeden en üst kademeye kadar, farklı görevlerde çok sayıda insan görev yapar. İnsan kaynağı (emek), sermaye ve hammadde gibi üretimin gerçekleştirilmesinde kullanılan araçlardan biridir. Ancak, diğer üretim araçlarının sağlanması ve kullanımı insan faktörüne bağlıdır. Emeğin etkin ve verimli çalıştırılması rekabette üstün olmanın temel koşuludur.

İnsan kaynağını üretimde kullanılan diğer araçlardan ayıran bir unsur da onun düşünen, çevresinden etkilenen sosyal bir varlık olmasıdır. Sosyal bir varlık olması nedeniyle diğer üretim araçlarından farklılık gösterir. İnsanı, her zaman büyük bir istekle çalıştırmak kolay değildir.

İşletmeler faaliyet alanı ve büyüklüklerine göre farklı pozisyonlarda, çok sayıda insan çalışır. İnsan kaynakları yönetimi, kademesine ve pozisyonuna bakılmaksızın tüm çalışanların işe alınmalarından emekliliklerine kadar her aşamada önemli işlevler yerine getirir, etkin ve verimli çalışabilmeleri için yol ve yöntem gösterir.

İnsan kaynakları yönetimi bu görevi yerine getirirken iki amacı ilke edinir. İlki, çalışanların yetkinliklerini rasyonel biçimde kullanarak işletmeye olan katkılarını en üst düzeye çıkarmak, ikincisi ise çalışanların yaptıkları işten doyum sağlamalarına katkıda bulunmaktır. Temelde, birinci amacın gerçekleştirilmesi, ikincisinin gerçekleştirilmesine bağlıdır.

İnsan kaynakları yönetimi bu iki temel amacı gerçekleştirebilmek için insan kaynağının aranıp bulunması, işe alınması, yetiştirilmesi, değerlendirilmesi, yükseltilmesi, görevinin ve görev yerinin değiştirilmesi, işle arasındaki uyumsuzlukların ortadan kaldırılması, parasal ve parasal olmayan çıkarlar sağlanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili düzenlemelerin yapılması gibi pek çok faaliyeti yerine getirir.

  1. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi
  2. İnsan Kaynakları Planlaması ve İş Analizi
  3. İşe Alma
  4. İşe Alıştırma ve İnsan Kaynağı Eğitimi
  5. Performans Değerleme ve Kariyer Yönetimi
  6. İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi
  7. Disiplin
  8. Çalışma İlişkileri
Reklamlar

GİRİŞİMCİLİK

Piyasadaki işletmeler girişimciliğin sonuçlarıdır. Girişimcileriniz varsa işletmeleriniz de var. İşletmeleriniz girişimciliğiniz kadar güçlü. Girişimcilikteki büyümenin sonuçları ekonomik büyümeye yansımaktadır. İşsizlik, milli gelir, büyüme, refah ve çeşitli toplumsal sorunların çözümü girişimciliğe bağlıdır. Sistemdeki girişim özgürlüğü devlet destekleri gibi girişimcilik iklimi ve eko-sistemleri bu konudaki fırsat eşitliğini sağlamaktadır.

Yeni nesil girişimcilikte insanlığın şimdiye kadar çözmeye çalıştığı sorunlar, gidermeye çalıştığı ihtiyaçlar yeniden tanımlanmakta ve ona göre fikir üretilmektedir. İşte tam da burada söylemek gerekirse dünya ve gelecek yaratıcıların olacak, yaratıcılığı açığa çıkarıp harekete geçirebilenlerin olacaktır. Özgür ve yaratıcı süreçlerden geçen, bireyselden çok işbirliği içinde oluşan fikirler daha değerli olacak. En iyi fikir en çok fikirden çıkacak. Onun için tüm girişimler önce en çok fikre ulaşacaklar daha sonra da içinden en iyisini seçeceklerdir. Aynı şekilde daha çok deney ve daha çok hata yaşanacak bunun finansmanı da kabul edilecektir.

Girişimcilik kısa dönemli değil uzun dönemli getiri için uğraşır. Bu nedenle girişimcilik gelecekle ilgilenmek demektir. Girişimcilik sadece ekonomik alanda değil sosyal alanda da varlığını sürdürmek demektir. Ülkemizde ilk defa dünya ile birlikte yaratıcılık, inovasyon ve girişimcilik kavramları aynı anda yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Uygulamaya konulması konusunda da yeni umutların yeşerdiğini söylemek pek yanlış olmayacaktır.

Bu yazı, sürekli takipçilerin yaratıcılıklarının ve girişimcilik ruhlarının açığa çıkarılması ve harekete geçirilmesi umuduyla yazılmıştır. Aynı şekilde şimdiye kadar hiç düşünmemiştim ve ben de varım diyebilecekler için tasarlanmıştır. Diğer taraftan girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak görebilenler için düşünülmüştür.

Her zaman her yerde işinize yarayacak ve sizi özgürlüğünüze kavuşturacak yaratıcı ve girişimci özelliklerinizin farkına varmanız dileği ile…

1. Girişimcilik ve Girişimcilik Süreçleri
2. İç Girişimcilik
3. Girişimcilikte Yaratıcılık
4. Girişimcilikte İnovasyon
5. İş Planı
6. Girişim Finansmanı
7. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik
8. Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme